Jak vzniká projekt ČOV a kanalizační přípojky

13.01.2019

Na začátku projektu je potřeba, nebo chuť zefektivnit způsob likvidace odpadních vod z Vašeho rodinného domu, či rekreačního objektu, který obýváte. Jednoduše řečeno, služby projektanta potřebují všichni, kteří řeší jak naložit s odpadní vodou.

Jak začít s projektem ČOV či kanalizační přípojky

Pro ty z Vás, kteří nechtějí číst až do konce máme zkratku. Stačí využít našeho kontaktního formuláře, nebo nám zavolat a sdělit základní nástin Vašeho problému a problém máte vyřešen.

1) Potřebujeme základní informace o vaší situaci

Každý projektant na začátku potřebuje vědět základní informace o tom, kde problém řešíte, aby mohl vybrat mezi projektem kanalizační přípojky, v případě, že je možné se připojit na obecní kanalizaci, nebo domovní ČOV v místech kde kanalizace není.

Dále se domluvíme na informacích ohledně pozemku, na kterém je stavba umístěna, pro kolik osob je řešení navrhováno (počet EO), kde má, nebo bude mít Váš rodinný dům vývod kanalizace, případně kde máte například stávající septik, jestli jsou na Vašem, či sousedních pozemcích umístěny zdroje pitné vody atp. V tuto chvíli začíná naše práce.


2) Zmapujeme vaší situaci

Nejprve vzniká tzv. situační výkres, neboli situace. Tento výkres je v podstatě zjednodušený pohled na Váš pozemek z ptačí perspektivy, který poskytuje základní informace o rozmístění objektů, zeleně, terénních úprav apod. na Vašem pozemku.

3) Dohledáme si potřebné informace

Vygenerujeme si podklad katastrální mapy, abychom zjistili majetkoprávní vztahy.

Zejména v případě, když řešení nezasahuje jen na Váš pozemek. Dále je nutné získat alespoň základní informace o výškovém uspořádání na Vašem pozemku (tzv. výškopisu). Ve většině případů postačí vygenerovat výškové body pomocí digitálního modelu reliéfu ČR (DMR) 5. generace, který poskytne informace s přesností na několik centimetrů.

V případech složitějších situací je potřeba geodetické zaměření přímo na místě. Toto je pro každý projekt individuální a umíme tento problém vyřešit. Pro umístění domovní ČOV či kanalizační přípojky je nutné do situace zakreslit i veškeré překážky, např. skalky, stromy zahradní domky apod.

4) Poptáme správce inženýrských sítí

Nedílnou součástí každého projektu jsou také vyjádření k existenci inženýrských sítí jednotlivých správců, kteří nám na vyžádání poskytnou zákresy jejich tras, abychom předešli případné kolizi a dodrželi jejich ochranná pásma.

5) Připravíme návrh umístění ČOV či kanalizační přípojky

Dle vzájemné domluvy a Vašich požadavků, ale tak aby umístění odpovídalo příslušným normám a předpisům, navrhneme umístění jednotlivých objektů (ČOV, retenční nádrž, vsakovací objekt apod.). Někdy dochází i ke koordinaci s ostatními profesemi. Toto většinou nastává při návrhu kanalizační přípojky, či ČOV pro novostavbu, kde jsou současně navrhovány i přípojky jiných médií, zahradní bazény apod.

Nyní jsou jednotlivé objekty umístěny směrově. Aby tato soustava, ať už se jedná o kanalizační přípojku, nebo domovní ČOV, plnila svou funkci bez problémů a s maximální efektivitou, je potřeba ji správně osadit i výškově.

6) Vytvoříme podélný profil

K tomuto účelu slouží další výkres a to podélný profil. Tento poskytuje informace o průběhu terénu a dna potrubí v trase, ve které je navrženo. Dále naznačí místa křížení s ostatními sítěmi technické infrastruktury a například povrchy, pod kterými je potrubí vedeno (zatravnění, asfalt, zámková dlažba atd.). 

Díky podélnému profilu hlavně zjistíme také výšky nátoku a odtoku z ČOV, resp. dalších objektů. Na základě těchto informací je pak možné rozkreslit podrobně jejich výkresy, které definují průměry nádrží, výšky, vstupní otvory, způsob uložení do terénu, velikost výkopu apod. Jelikož je vše propojeno potrubím, je nutné provést správně jeho pokládku do výkopu, aby nedocházelo k jeho poruchám a následně k narušení funkčnosti celého systému. K těmto účelům slouží vzorový výkres uložení potrubí. . 

Abychom splnili náležitosti vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a zároveň všechny naše myšlenky podrobně rozepsali pro příslušné orgány, které se budou k dokumentaci vyjadřovat, je nutné zpracovat technické zprávy. Tyto jsou dvě a to průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva. V tento okamžik se projekt dostává do cílové rovinky.

7) Pošleme projekt k vyjádření

Následně je Vám projekt odeslán k odsouhlasení, aby bylo jisté, že nedošlo k nějakému nedorozumění při naší počáteční domluvě. Pokud se shodneme, že je vše dle Vašich přání a požadavků, je možné rozjet ono slavné úřednické kolečko alias inženýring.