Jak vybrat domovní ČOV?

07.02.2019

Potřebujete vyřešit vypouštění odpadní vody? Hledáte nejen moderní, ale také ekologické řešení? Ze zákona je dané, aby odpadní vody procházely čištěním. Pokud není možné připojit se k veřejné kanalizaci, je potřebné vybrat si vhodnou domovní čistírnu odpadních vod. 

Začínáme s výběrem

Vypouštění odpadních vod z domácností nebo komerčního objektů musí splňovat zákonnou povinnost čištění této vody, a proto se odpadní vody odvádějí do veřejné kanalizace, na konci které je čistírna. Ne každá domácnost či jiný objekt má možnost připojit se na veřejnou kanalizaci, a proto jsou i další možnosti, díky kterým můžete nakládání s odpadní vodou snadno vyřešit.

Tento problém řeší domácí čistírny odpadních vod - ČOV. Na trhu je však hned několik možných variant a výběr je potřebné zvážit přímo na míru pro daný objekt. 

Jak tedy vybrat správnou domovní ČOV?

V první řadě je potřebné zvážit veškerá kritéria výběru. Tato jsou nejen cena, kvalita, bezproblémový provoz či samotné provozní náklady, ale také to, pro jaký účel má být ČOV navržena. Je totiž rozdíl pořizovat si ČOV pro trvale obydlený rodinný dům, nebo pro rekreační objekt, kam budete jezdit jednou za čas. Dále je potřebné zvážit počet osob (tzv. EO - ekvivalentní obyvatel), které budou napojení na ČOV využívat, umístění ČOV, další využití vody, forma vypouštění atd.

Pro jaký objet bude ČOV určena?

Rodinný dům trvale obydlený - nejčastějším řešením pro tyto objekty je aktivační domovní ČOV. Její čištění funguje na principu bakterií, které ve formě vloček čistí odpadní vodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o bakterie, které k životu potřebují kyslík, je tato ČOV provzdušňována dmychadlem a je tedy nutné, aby měla ČOV přísun elektrické energie. Alternativou je septik v kombinaci s dalším stupněm čištění v podobě vertikálního, či horizontálního zemního filtru. Tato varianta je méně náročná na údržbu, ale je o něco dražší kvůli celkovým rozměrům. Dalším parametrem pro výběr mez těmito dvěma možnostmi jsou spádové poměry na pozemku.

Chaty, chalupy a další objekty, které nejsou trvale obydlené - v tomto případě je volba aktivační ČOV je vhodná pouze v případě, že na daný objekt jezdíte častěji, třeba každý víkend, než jenom jednou za čas. Zařízení totiž pro správnou funkci vyžaduje stálý přísun odpadních vod (resp. bakterie, které využívají tyto vody jako svou potravu). Zároveň je zbytečné, aby ČOV pracovala třeba týdny zcela naprázdno. Pokud je tedy toto váš případ, vhodnějším řešením je jímka na vyvážení, nebo septik v kombinaci s dalším stupněm čištění v podobě vertikálního, či horizontálního zemního filtru, který je již zmíněn výše.

Kolik osob bude ČOV v daném objektu využívat?

Dalším bodem výběru, který je potřebné zvážit je počet osob, které budou obývat daný objekt. ČOV musí totiž splňovat vhodnou kapacitu, takže podle počtu osob se vybírá její konkrétní velikost. V případě příliš malé ČOV hrozí ucpávání a také nepříjemný zápach. Avšak ani příliš velké řešení nesplňuje efekt, protože čistička vyžaduje dostatečný přísun odpadních vod. Na jednoho ekvivalentního obyvatele (EO) bytu s tekoucí teplou vodou, připadá směrné číslo roční spotřeby vody na cca 35 m3. Toto odpovídá průměru cca 100 litrů odpadní vody za den.

Kam plánujete ČOV umístit?

Mohlo by se zdát, že umístění domovní ČOV nemůže být žádný problém, ale i tady je potřebné splňovat jistá důležitá pravidla. Jako třeba to, že čistička musí být dle vyhlášky v požadované minimální vzdálenosti od studny s pitnou vodou. Tato vzdálenost je 12 až 30 metrů podle toho, jestli jde o propustné či nepropustné prostředí.

O jaké odpadní vody se bude jednat?

Z objektů jsou vypouštěny různé druhy odpadních vod, a právě jejich charakter je dalším kritériem výběru ČOV. Můžete totiž všechny vody směrovat na čistírnu nebo je také můžete dělit. A to třeba v případě, že máte v objektu zařízení pro kompostování moči a exkrementů, nebo jinak dělené odpadní vody.

Jak budete čištěnou vodu dál využívat?

Typ čistírny ovlivňuje také to, jak chcete dál vyčištěnou vodu využívat. V případě, že vám dále bude přečištěná voda sloužit jako voda užitková, tak je potřebná ještě akumulační nádrž pro její retenci. Dobře vyčištěná voda dokáže hravě konkurovat i vodě dešťové. Toto umožňují například čističky s membránou. Další možností je vypouštění přečištěné vody do vod povrchových nebo jejich zasakování do vod podzemních. Každou z těchto možností upravuje příslušná legislativa, která stanovuje ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro daný způsob likvidace. Čističku odpadních vod je nutné řešit v závislosti na legislativních možnostech a mít v rukou projekt domovní ČOV, který vám zpracuje profesionální projektant.

Jak vyřešit povolení nebo ohlášení domovní ČOV?

Vodoprávní řízení - projektant formou projektu domovní ČOV a s tím souvisejících částí projektové dokumentace navrhne nejen samotné řešení, ale také příslušné odtokové parametry. Na základě tohoto projektu vydá příslušný vodoprávní úřad rozhodnutí/povolení. Obsahem takového rozhodnutí jsou mimo jiné přímá kritéria na kvalitu vypouštěné odpadní vody.

Ohlášení stavby - projektant pomocí projektové dokumentace zpracuje a vybere vhodné řešení pro danou lokalitu, účel využití čistírny a umístění k domu. Příslušný úřad rozhodne o tom, jestli takové rozhodnutí bude či nebude akceptovat nebo bude projekt směrovat na již zmíněné vodoprávní řízení.

Rozdíl mezi těmito způsoby spočívá především v způsobu průběhu kontroly provozu. U ohlášených domovních ČOV je totiž nutné provést jednou za dva roky revizi. U povolených ČOV je potřebné odebírat vzorky v četnosti dle pokynů příslušného úřadu. Nejlepší je, když je požadavek na odběr vzorku 1x ročně, a to z důvodu nákladů na odběr vzorku.

Výhodou ohlášení je i to, že nemá časové omezení, takže nemusíte žádat o jeho prodloužení, které je u klasického povolení nutností například po časovém horizontu 10 let.